fbpx
- Advertentie -

Algemene voorwaarden Haerlems Bodem

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op de website en functionaliteiten van haerlemsbodem.nl. Door de website te gebruiken stemt u in met deze Voorwaarden.

Definities
Hieronder staat een aantal definities die in deze algemene voorwaarden genoemd worden.

HB: Haerlems Bodem, Nieuwswebsite en bedrijf gevestigd in Haarlem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63151103.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
Website: de door namens HB aangeboden informatie c.q. technische infrastructuur c.q communicatiemogelijkheden, zoals onder andere de internetpagina’s onder het domein “www.haerlemsbodem.nl”.
Diensten: het verstrekken van informatie en entertainment aan de Gebruiker via de Website, uitgaansagnda, de Gouden Bodem, nieuwsbrieven, registratiediensten en/of Social Media zoals Facebook, Instagram, Youtube en/of Twitter.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon  die gebruik maakt van de Website en/of Diensten, onder meer door de Website te bezoeken, door te reageren op posts, door mee te doen aan een prijsvraag, door gebruik te maken van een registratiedienst, door via de Website c.q. via een daartoe aangewezen e-mailadres c.q. communicatiemiddel lid te worden van HB, of door een product/dienst te bestellen.

Informatie: alles wat op de Website te vinden is.

3. Beperking van aansprakelijkheid
De Gebruiker erkent dat HB niet aansprakelijk kan worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met de overeenkomst (waaronder het gebruik of het functioneren van de Website en/of Diensten of gerelateerde websites, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade), zelfs wanneer HB op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen, behalve in het geval van opzet of grove schuld door HB. De Gebruiker erkent dat HB geen controle uitoefent over de aard van de inhoud van de Informatie of het programma dat wordt verzonden of ontvangen door de gebruiker die van de Website en/of Diensten gebruik maakt en dat HB op geen enkele wijze nagaat waarvoor de Gebruiker de Website en/of Diensten gebruikt. HB heeft het recht (maar niet de plicht) heeft om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

4.Verleende Rechten/Voorbehouden Rechten
4.1 HB verschaft de Informatie aan de Gebruiker enkel voor persoonlijke, niet-commerciële doelen en de Gebruiker mag de Informatie enkel voor dergelijke doelen raadplegen. Er geldt een verbod om e-mailadressen of andere (persoons)gegevens van de Website en/of via de Diensten te gebruiken en/of te verwerken, hiermee beoogt HB te voorkomen dat bijvoorbeeld de e-mailadressen die zijn weergegeven bij bepaalde comments worden gebruikt (bijv. door zgn. harvesting) voor (commerciële) mailings van derden.

4.2 HB heeft het recht om content die via de Website en/of Diensten beschikbaar is, te weigeren of te verwijderen.

4.3 Deze Website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de Website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders ten behoeve van het indexeren voor openbare zoekmachines of in het kader van normaal gebruik van door HB ter beschikking gestelde RSS-feeds. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan om technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Door materiaal naar HB te uploaden of te versturen, verleent de gebruiker HB een onherroepelijke, onvoorwaardelijke, wereldwijde en voor altijd geldende, royaltyvrije licentie voor het gebruik van dergelijk materiaal of een onderdeel daarvan in enige en alle media op een naar eigen goeddunken in te vullen wijze. Bovendien doet de gebruiker daarbij afstand van alle zogenoemde morele rechten en soortgelijke rechten op het betreffende materiaal.

4.3 Het is Gebruiker niet toegestaan de broncode te kopiëren, te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze te proberen om de broncode te achterhalen (bijv. via reverse engineering of reverse assembling).

5. Gedrag van de Gebruiker
De Gebruiker verplicht zich om de Website niet te gebruiken voor een van de volgende wijzen:

(a) voor enig onwettig doel;
(b) op enige wijze die ertoe leidt dat de Website en/of Diensten wordt/worden onderbroken, wordt/worden beschadigd, minder efficiënt wordt/worden of dat de functionaliteit van de Website en/of Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;
(c) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of programma’s;
(d) voor het verspreiden, verzenden of uploaden van materiaal dat lasterlijk, beledigend, obsceen of bedreigend van aard is, of dat om enige andere reden kan leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
(e) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);
(f) voor het verspreiden of verzenden van enig materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HB;
(g) voor het aanmaken van een valse identiteit met de bedoeling om anderen te misleiden inzake de identiteit van de afzender of de herkomst van een bericht; en
(h) voor het verspreiden, verzenden, uploaden, e-mailen of op enigerlei andere wijze beschikbaar stellen van ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespellen of enige andere duplicerende of ongewenste berichten.

6. Intellectueel eigendom
De Gebruiker erkent dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten die onderdeel uitmaken van de Website en/of Diensten, die in het bezit komen en zijn van HB, tevens eigendom blijven van HB of zijn licentiegevers en vallen onder het auteurs-, naburig en databankenrecht van HB en overige toepasselijke regelgeving zoals het merkenrecht. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking, anders dan voor eigen niet-commercieel gebruik overeenkomstig de Voorwaarden, zijn zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HB niet toegestaan

7. Opschorting en beëindiging
HB heeft het recht om dit contract onmiddellijk op te zeggen en/of (het gebruik door jou van) de Website en/of Diensten op te schorten indien de Gebruiker inbreuk maakt op deze bepalingen.

8. Wijzigingen
HB heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van de Website en/of Diensten eenzijdig wijzigen. Wijzigingen van de Voorwaarden worden per e-mail en/of via onze Website en/of Diensten bekend gemaakt. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig dit bestand door te lezen en na te gaan of de Voorwaarden van deze Voorwaarden zijn veranderd. Door gebruik te blijven maken van de Website en/of de Diensten ga jij akkoord met dergelijke wijzigingen.

9. Toepasselijk recht, geschillen en (ver)nietig(baar)heid
9.1 Op alle overeenkomsten gesloten met HB is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden of op andere wijze, is de bevoegde rechter te Haarlem bij uitsluiting bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

9.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken te zijn dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Haerlems Bodem.