Het gaat bij velen wel eens door het hoofd: het roer omgooien en een frisse start maken in het buitenland. Zo verruilde ook William (50) zo’n anderhalf jaar geleden de Amerikaanse westkust voor de stad Haarlem. Samen met zijn vrouw Pamela en twee katten durft hij inmiddels te zeggen te zijn gesetteld in de Kleverparkbuurt. Bij zijn vaste adres Cleeff sprak Anouk met William – onder het genot van een kop koffie in de zon – over het nemen van risico’s, tonen van dankbaarheid en de zowel scherpe als romantische kanten van het leven van een expat.

The Great Haarlem Organ

William werd geboren en is getogen in San Diego (CA), met een Spaanse moeder en een Baskische vader die opgegroeide in Mexico. Rond zijn twintigste verhuisde hij naar Seattle (WA), maar eind 2019 waren hij en zijn vrouw klaar voor een nieuwe start overzees. Op dat punt waren zij nog niet zeker van de bestemming van hun big move naar Europa. In 2016, tijdens een bezoek aan vrienden in Leiden, besloot het stel de trein naar Haarlem te pakken. “We waren er wel eens langs gekomen met de trein richting Amsterdam en als echte ‘geschiedenis nerd’ was ik altijd al benieuwd naar de oorsprong van Harlem (NY).” Na een aantal bezichtigingen viel hun keuze op een fijn appartement in de Kleverparkbuurt . 

“Haarlem staat voor mij voor een mix van geschiedenis, cultuur en natural beauty.” Bij zijn eerste bezoek aan de stad moest en zou hij de St. Bavo van binnen zien; in William’s lievelingsboek Moby Dick wordt de binnenkant van de mond van een walvis vergeleken met het grote orgel in de kerk. “Aan de Amerikaanse westkust is men niet gewend aan architectuur die ouder is dan zijn grootouders. De magie van zo’n historische stad wordt echt onderschat.” En zo zijn er wel meer zaken waarbij William graag benadrukt dat ze niet zo vanzelfsprekend zijn als ze in Haarlem kunnen lijken.

Haarlem als startpunt en uitvalsbasis

“Het is bijvoorbeeld bijna wonderlijk hoe veilig het overal voelt. In Seattle was het niet ongewoon af en toe even over je schouder te kijken.” Bovendien heeft William het gevoel zelf een bijdrage te leveren aan deze veiligheid. “Emigreren heeft ons letterlijk en figuurlijk een hoop gekost, maar inmiddels zien we vooral wat je daar op de lange termijn voor terug kunt krijgen…” Ook dat is een groot verschil vergeleken met ons oude leven in Amerika. William begrijpt dan ook dat Haarlem voor veel expats een aantrekkelijke stad is. Andersom benadrukt hij ook het belang van de expats die de stad telkens in het nieuwe, nodige daglicht blijven plaatsen.

William en zijn vrouw zijn beide werkzaam in de creatieve sector en zonder plannen voor gezinsuitbreiding overwegen zij – ondanks de voordelen – de Kleverparkbuurt uiteindelijk toch te verruilen voor een andere buurt of stad. Als fotograaf reist William graag naar het buitenland om subculturen vast te leggen. Binnen Nederland is Amsterdam nog altijd de favoriete bestemming. Afgelopen jaar werd hij lid van Analog Club Amsterdam, waar hij samen met andere liefhebbers van analoge fotografie door de stad trekt voor beelden met een rauw randje. In dit plaatje is Haarlem naast een praktisch startpunt ook een fijne uitvalsbasis geworden, waar beide de rust hebben gevonden om vervolgstappen te kunnen zetten: “In Haarlem heb ik het gevoel de controle over mijn toekomst terug te hebben gekregen.” 

Met dank aan de Corona pandemie

Ondanks dat William gelooft dat hard werken wordt beloond, beseft hij zich ook dat niet iedereen in de positie is om vergelijkbare risico’s te nemen. Vorige maand werd dit nog eens bevestigd: “Ik was voor even in Californië en zag de politieke frustraties en grote economische ongelijkheid die daar nog altijd bestaan. Ook in Seattle zijn veel mensen de laatste jaren werkloos geworden – het is niet ongewoon om over de snelweg voorbij meterslange tentenkampen te rijden.” Het opbouwen van een nieuw leven is alles behalve een romantische free ride, maar na terugkomst in Nederland is William opnieuw dankbaar om hier te kunnen werken en leven.

Ondanks dat het hele proces door de pandemie een stuk meer tijd en geld heeft gekost, weet William ook hier woorden van dankbaarheid voor te vinden. Hij en zijn vrouw stapten op het vliegtuig tijdens de eerste lockdown. Eigenlijk was de start van de pandemie het laatste zetje in de goede richting: “We dachten: we moeten gaan nu het nog kan. Wie weet hoe lang we nog vrij naar het buitenland kunnen…”

Na een periode vol nieuwe indrukken, adrenaline en de bijkomende onzekerheden merken beiden dat de rust inmiddels wat meer terugkeert: “Tegenwoordig laat ik dingen steeds vaker over aan het lot. Misschien is dat wel het belangrijkste dat ik hier heb geleerd; dat je dingen niet kan forceren. Je kan enkel een omgeving voor jezelf creëren waarin mooie kansen en momenten de ruimte krijgen om zich te openbaren.”

Foto’s: Sandra Reeb-Gruber

Benieuwd geworden naar de eerste editie van ‘Expats in Haarlem’? Lees hier het vorige interview.

Ken jij of ben jij een expat met een verhaal dat gehoord moet worden? Laat het Anouk vooral weten via anouk@haerlemsbodem.nl.

English translation:

It crosses the mind of many: change course and start afresh abroad. That’s how William (50) exchanged the American west coast for the city of Haarlem about a year and a half ago. Together with his wife Pamela and two cats, he now dares to say that he has settled in the Kleverparkbuurt. Anouk spoke with William at cafe Cleeff – while enjoying a cup of coffee in the sun – about taking risks, showing gratitude and the both sharp and romantic sides of the life of an expat.

The Great Haarlem Organ

William was born and raised in San Diego (CA), to a Hispanic mother and Basque father who grew up in Mexico. He moved to Seattle (WA) around the age of twenty, but at the end of 2019 he and his wife were ready for a fresh start overseas. At that point, they were not yet sure of the destination of their big move to Europe. In 2016, while visiting friends in Leiden, the couple decided to take the train to Haarlem. ‘We had passed it once by train to Amsterdam and as a real ‘history geek’ I was always curious about the origins of Harlem (NY)’. After a number of house viewings, they chose an apartment in the Kleverparkbuurt.

‘For me, Haarlem represents a mix of history, culture and natural beauty.’ When visiting the city for the first time, he had to see the inside of the St. Bavo; William’s favorite book Moby Dick likens the inside of a whale’s mouth to the great organ in the church. ‘People living on the American West Coast are not used to architecture that is older than their grandparents. The magic of such a historic city is really underestimated.’ According to William, there are a lot more things in Haarlem that are not as obvious as they may seem.

Haarlem as a starting point

‘For example, it is almost miraculous how safe it feels everywhere. In Seattle, it was not uncommon to look over your shoulder every now and then.’ William feels that he himself also contributes to this safety. ‘Emigrating has literally and figuratively cost us a lot, but now we see what you can get in return in the long term.’ That is also a big difference compared to our old life in the United States. William gets why Haarlem is such an attractive city for many expats. Conversely, he also emphasizes the importance of the expats, who continue to set the city in a different, necessary light.

William and his wife both work in creative fields and have no plans to expand their family. Because of that they consider changing the Kleverparkbuurt – despite its advantages – for another neighborhood or city. As a photographer, William enjoys traveling abroad and capturing subcultures. Within the Netherlands, Amsterdam is still his favorite destination. Last year he became a member of Analog Club Amsterdam, with which he strolls through the city. Along with other analog photography enthusiasts he searches for images with a little edge. While doing so Haarlem has not only become a practical starting point, but also a nice base to live – where both William and Pamela have found the peace of mind to be able to take further steps: ‘Since I came to Haarlem it feels as if I have regained control over my future again.’

Thanks to the Corona pandemic

Despite the fact that William believes hard work pays off, he also realizes that not everyone is in the position to take similar risks. Last month this was reconfirmed: ‘I was back in California for a little while and saw the political frustrations and deep economic inequality that still exist there. Many people in Seattle have recently become unemployed – it is not uncommon to pass meter-long tent camps while driving on the highway.’ Building a new life is anything but a romantic free ride, but after returning to the Netherlands William is once again grateful to work and live here.

Due to the pandemic the whole process has cost a lot more time and money than expected. Still William speaks words of gratitude. He and his wife flew here at the end of the first lockdown. In fact, the start of the pandemic was the final push in the right direction: ‘We thought: we should go now, while we still can. Who knows how long we will still be able to go abroad freely.’

After a period full of new impressions, adrenaline and the additional uncertainties, both notice that peace and quiet is slowly returning. ‘I like to leave things to fate sometimes. Perhaps that’s the most important thing I’ve learned here; that you can’t force things to happen. You can only create an environment for yourself in which beautiful opportunities and moments are given the space to reveal themselves.’

Curious about the first edition of ‘Expats in Haarlem’? Read the previous interview here.

Do you know or are you an expat with a story that needs to be heard? Please let Anouk know via anouk@haerlemsbodem.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here