Het gaat bij velen wel eens door het hoofd: het roer omgooien en een frisse start maken in het buitenland. De Amerikaanse Oksana en Chris gingen het avontuur aan. Midden in de coronacrisis wisselden zij hun ruime huis met achtertuin, garage, drie auto’s en twee honden in Colorado in voor een klein maar fijn appartement in de Vijfhoek. Ondanks de grote omslag in zowel carrière als levensstijl, voelde dit voor beiden als thuiskomen. Voor de eerste editie van ‘Expats in Haarlem’ vroeg Haerlems Bodem hen naar het verhaal achter hun nieuwe start in “the magical pentagon”.

Een nieuwe start

Terwijl we bij aankomst in het appartement in de Vijfhoek warm worden onthaald, blijft de aanwezigheid van de enthousiaste viervoeter Cooper ons niet onopgemerkt. Al snel blijkt dat het stel oppast op de hond van vrienden die om de hoek wonen. Zijn aanwezigheid bevestigt vanaf het begin de intenties van deze ‘expats’: de Amerikaanse Oksana en Chris zijn hier niet voor eventjes maar investeren in een Haarlemse toekomst. Betoverd door de magie van deze buurt zijn zij vastberaden om hier te settelen.


Oksana werkte tot afgelopen jaar op de marketingafdeling van het Amerikaanse hoofdkantoor van een groot internationaal bedrijf. Het stel fantaseerde al langere tijd over een vervroegd pensioen in Europa. Op een dag dacht Oksana: “Waarom zoek ik geen baan in het buitenland?”. Vorig jaar augustus solliciteerde zij op een nieuwe functie die open stond voor vijf Europese landen. Niet veel later werd zij aangenomen op het Europese hoofdkantoor van het bedrijf dat sinds 2016 in Hoofddorp is gevestigd. Vanuit daar werden verdere stappen gezet. Tijdens gesprekken met financieel adviseurs, collega’s en andere expats kwam bovenal het advies naar voren: laat aan iedereen blijken dat het hier gaat om een lange termijn plan. Bij de start van de grote zoektocht naar een nieuwe woning hadden beiden nog nooit van Haarlem gehoord. Bij aankomst in Nederland verbleven zij tijdelijk in een hotel in Amsterdam. Men adviseerde het stel om woningen in Haarlem te gaan bezichtigen.

“It is called ‘the pentagon’, it is beautiful”

Oksana en Chris kregen advies van de buren

Na verschillende woningen in Haarlem te hebben bezocht viel hun keuze op een appartement midden in de Vijfhoek. Tijdens hun eerste avondwandeling door de omgeving raakten Oksana en Chris in contact met een stel dat hun hond uitlieten. Zij vertelden hen: “There is this area you should definitely check out, it is called ‘the pentagon’. It is beautiful.” Terwijl ze bij thuiskomst probeerden te achterhalen in welke omgeving deze buurt zich bevond, kwamen ze pas tot de realisatie in die geliefde ‘Vijfhoek’ te wonen. Inmiddels durven beiden te zeggen: “hier willen we nooit meer weg.”

Deze instelling maakt dat Oksana en Chris zich vooraf actief hebben verdiept in en nog dagelijks leren over de Nederlandse gebruiken en omgangsvormen. “We hebben de verschillen vanaf het begin omarmt”, vertelt Oksana. Hierbij wil Chris een kleine kanttekening plaatsen: “Nederlanders zouden bijvoorbeeld veel klagen, maar daar zal ik nooit aan meedoen. Het is hier fantastisch.” Wanneer we hen vragen naar de grootste, dagelijkse verschillen met Colorado, komt Haarlem opvallend vertrouwelijk, ontspannen en veilig over. Een rondje door de Vijfhoek zou alleen al bewijzen hoe welgemanierd de kinderen zijn en vooral hoe kalm en geduldig zij worden opgevoed. Vaders brengen hun kinderen in de bakfiets naar school, honden worden buiten de supermarkt aangelijnd en wachten geduldig tot hun baasjes terugkeren. “We vinden het mooi om te zien dat families hier echt een eenheid vormen. In Amerika zijn ouders geneigd hun kinderen zo druk bezig te houden, dat zij als het ware opgesplitst gaan leven.”

De voordeuren in de Vijfhoek staan letterlijk en figuurlijk voor iedereen open. Voor vertrek werd hen vaak gevraagd of ze klaar waren om het warme, altijd zonnige Colorado in te ruilen voor het ‘altijd regenachtige’ Nederland. Chris vindt al dat geklaag over het weer maar overdreven: “In de Vijfhoek schijnt de zon altijd.”

Huisje, boompje, beestje?

“We willen ons ‘Amerikaanse leven’ hier niet her-creëren”, zegt Oksana. Wanneer we hen binnen het kader van ‘integreren’ vragen of er al fietsen voor de deur staan zegt Oksana eerlijk: “Zo ver zijn we nog niet. Al die chaos en drukte met fietsen vind ik best eng. Met sommige dingen zijn we nog wel voorzichtig. Ondanks dat we er soms grapjes over maken zijn we ons er altijd van bewust dat we gasten zijn in Nederland. Ik wil niemand een reden geven ons eruit te laten zetten.”

“Onze vriendin Karen stelt ons graag aan nieuwe mensen voor. We worden altijd warm ontvangen, vooral wanneer we duidelijk maken dat we hier echt bezig zijn te settelen.” Chris ervaart een duidelijke verandering in hemzelf sinds hij in Haarlem is komen wonen: hij is een echt ‘mensenmens’ geworden. “Iedereen is hier zo open en transparant. Chris start opeens met iedereen een gesprekje, hij stopt maar niet met praten”, voegt Oksana lacherig toe. Tijdens de lockdown hebben alle dagelijkse wandelingen enorm bijgedragen aan het ontmoeten van nieuwe mensen. Dat het stel niet gauw van plan is hun geliefde buurt te verlaten is onmiskenbaar. Recent kochten zij een nieuw appartement om de hoek van hun huidige huurwoning. Na ons gesprek lopen we hier met hond Cooper langs en lijkt het plaatje meer dan compleet. Oksana en Chris hebben hun nieuwe (t)huis gevonden.

Fotografie: Sandra Reeb-Gruber

Update december ’21: In deze laatste week van het jaar kijken we terug op de artikelen die jullie het meest hebben gelezen in 2021. Dit interview staat op plek 2 en verscheen oorspronkelijk in augustus van dit jaar.

English translation:

Expats in Haarlem: Oksana and Chris found their home in “the magical Pentagon”

It crosses the mind of many: change course and start afresh abroad. The American Oksana and Chris took on the adventure. In the middle of the corona crisis, they exchanged their spacious house with backyard, garage, three cars and two dogs in Colorado for a small but nice apartment in ‘de Vijfhoek’. Despite the major change in both career and lifestyle, this felt like coming home for both of them. For this first edition of ‘Expats in Haarlem’, Haerlems Bodem asked the two about the story behind their new start in “the magical Pentagon”.

A fresh start

While we are warmly welcomed in their apartment, the presence of the enthusiastic Cooper does not go unnoticed. It soon becomes clear that the couple is watching the dog of their new Dutch friends who live around the corner. His presence confirms the intentions of these ‘expats’: the American Oksana and Chris are here to stay. Enchanted by the magic of this neighborhood they are determined to settle here.

Until last year, Oksana worked for the marketing department of a large international company. The couple had been fantasizing about an early retirement in Europe for a long time. One day Oksana thought: “why not look for a job abroad?” Last August, Oksana applied for a new position open to five European countries and was hired at the European headquarters, which has been located in Hoofddorp (the Netherlands) since 2016. From there, further steps were taken. During conversations with financial advisors, colleagues and other expats, the advice that emerged above all was to let everyone know that this is a long-term plan. At the start of the great search for a new home, both had never heard of Haarlem, but on arrival in the Netherlands, while they were temporarily staying in a hotel in Amsterdam, everyone advised them to go and view homes there.

“It is called ‘the Pentagon’, it is beautiful”

After visiting several homes in Haarlem, they chose an apartment in the middle of the Pentagon. On their first evening walk in the area, Oksana and Chris met a couple that was walking their dog. They told them: “There is this area you should definitely check out, it is called ’the Pentagon’, it is beautiful.” While they tried to find out in which environment this neighborhood was located when they returned home, they only realized that they were living in that beloved ‘Pentagon’. Now both dare to say: “We never want to leave this place.”

This attitude makes that Oksana and Chris have actively studied and are still learning about Dutch customs and manners on a daily basis. “We have embraced the differences from the start,” Oksana says. Chris wants to make a small comment here: “For example, we were told that the Dutch complain a lot, but I will never participate in that. It is fantastic here.” When we ask them about the biggest day-to-day differences with Colorado, Haarlem comes across as remarkably familiar, relaxed and safe. A round through ‘de Vijfhoek’ alone would prove how well-mannered the children are and above all how calm and patient they are raised. Fathers take their children to school in a cargo bike, dogs are leashed outside the supermarkets and patiently wait for their owners to return. “We think it is nice to see that families really form a unit here. In America, parents tend to keep their children so busy that they start living separate lives.” The front doors in ‘the Pentagon’ are literally and figuratively open to everyone. Before moving, they were often asked if they were ready to trade the warm, always sunny Colorado for the ‘always rainy’ Netherlands. Chris thinks that all the complaining about the weather is exaggerated: “The sun always shines in the Pentagon.”

Home sweet home

“We do not want to recreate our ‘American life’ here,” Oksana says. When we ask them more questions about their ‘integration’ and whether there are bicycles standing in front of the door yet, Oksana says honestly: “We are not there yet, I still find all the chaos and busyness with cycling quite scary. With some things we are still a bit careful. Although we sometimes joke about it, we are always aware of the fact that we are guests in the Netherlands and I do not want to give anyone a reason to get us evicted.”

“Our Dutch friend Karen likes to introduce us to new people. We are always warmly welcomed, especially when we make clear that we are really settling down here.” Chris experiences a clear change in himself since they came to live in Haarlem: he has become a real ‘people person’. “Everyone is so open and authentic here. Chris suddenly starts a conversation with everyone, he just won’t stop talking,” Oksana adds with a laugh. During the lockdown, all the daily walks have greatly contributed to meeting new people. It is undeniable that the couple does not intend to leave their beloved neighborhood any time soon: they recently bought a new apartment around the corner from their current rental home. After our conversation we stop by this new place, while walking the dog Cooper. The picture seems more than complete. Oksana and Chris have found their new home.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here